Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie gevestigd te Heiloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30275899 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Marieke Sluijs Praktijk Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Marieke Sluijs Praktijk Psychologie persoonsgegevens verwerkt:
1.              (potentiële) patiënten;

2.              bezoekers aan de praktijk van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie

3.              bezoekers van www.mariekesluijs.nl

4.         deelnemers aan bijeenkomsten van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie; 

5.         alle overige personen die met Marieke Sluijs Praktijk Psychologie contact opnemen of van   wie Marieke Sluijs Praktijk Psychologie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie verwerkt persoonsgegevens die: 

a.              een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b.              met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; 

c.               tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en               de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de  betrokkene klikt; 

d.              verkregen worden door toepassing van e-health en vragenlijsten. 

3. Doeleinden verwerking 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a.              het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor  verrichte werkzaamheden; 

b.              het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

c.               het verbeteren van de praktijkwebsite www.mariekesluijs.nl

d.              het bijhouden van gebruikersstatistieken.  Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website     worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar  zijn tot individuele bezoekers; 

4.              Rechtsgrond

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

a.          toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,   zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de                   toestemming vóór de intrekking; 

b.         uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige     behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de z                  orgverzekeringsmaatschappij e.d.; 

c.          een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; 

d.              een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) 

inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie verwerken. 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de 

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling  (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Marieke Sluijs Praktijk Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzijbijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

De website van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie, www.mariekesluijs.nl wordt gehost door Yourhosting. Hieronder volgt het cookies beleid van Yourhosting. Cookies zijn gegevens die Yourhosting ontvangt op basis van bezoek een website. Deze informatie heeft als enige doel het gebruik van de diensten te vergemakkelijken en diensten die worden aangeboden persoonlijker te maken. Yourhosting deelt deze informatie niet met derden. Ook gebruikt Yourhosting de cookies van het Amerikaanse bedrijf Google om het gedrag van websitebezoekers bij te houden. Deze data gebruikt Yourhosting om onze dienstverlening, het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. Yourhosting heeft het account van Google Analytics geanonimiseerd en deelt de gegevens niet. Het is niet mogelijk deze cookies uit te schakelen.Zie voor meer informatie hierover het cookiebeleid van Yourhosting.

7. Doorgifte buiten de EER 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Marieke Sluijs Praktijk Psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8. Bewaren van gegevens 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Marieke Sluijs Praktijk Psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

  1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
  3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
  4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 
  5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 

9. Wijzigingen privacystatement 

Marieke Sluijs Praktijk Psychologie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Marieke Sluijs Praktijk Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

10. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Marieke Sluijs Praktijk Psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Marieke Sluijs Praktijk Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar: info@mariekesluijs.nl 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marieke Sluijs Praktijk Psychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marieke Sluijs Praktijk Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@mariekesluijs.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Praktijk voor psychologie en mindfulness